POLITYKA PRYWATNOŚCI
Strona główna / Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy:
1. bezpośrednio od Państwa;
2. od podmiotu, który zawarł z Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;
3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Przodkowie przy ul. Za Strumykiem  12

Jakie dane przetwarzamy?
Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K.  przetwarza następujące kategorie danych:
1. dane kontaktowe;
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
3. dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1. w celu realizacji działań wykonywanych przed zawarciem umowy;
2. w celu zawarcia i wykonania umowy z Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K.;
3. w celu wykonania umowy zawartej z Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K.  na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot;
4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K, np. wystawienia faktury lub rachunku.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
1. zawarcie i wykonanie umowy z Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K.;
2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K. (np. wystawienie faktury);
3. prawnie uzasadniony interes Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K.;
4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Państwa dane mogą zostać przekazane firmom kurierskim i transportowym w celach związanych z realizacją umów, Kancelarii i komornikom – na potrzeby prowadzonego postępowania, tylko w sytuacji wynikającej z ustawy.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jak cofnąć zgodę?
Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail lub wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K.  jest legalne.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K. i jakie mogą być podnoszone wobec Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K.  na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K.?
Skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Bau-Form Sp. z o.o. Sp. K. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.